Dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW

Elżbieta Jastrzębska, stopień mgr inż. technologii chemicznej uzyskała w 2008 r., stopień dr inż. nauk chemicznych w 2012 r. (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej). Habilitację w dyscyplinie biotechnologia otrzymała w 2018 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Biotechnologii Medycznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą opracowywania mikrosystemów znajdujących zastosowanie w inżynierii komórkowej i biotechnologii oraz modyfikacji materiałów tj. poli(dimetylosiloksan) stosowanych do wytwarzania tego typu systemów. Zajmuje się opracowaniem narzędzi typu Lab-on-a-chip, które stanowić mogą narzędzia do dwuwymiarowej oraz przestrzennej hodowli i analizy komórek nowotworowych i testowania wybranych metod terapeutycznych (tj. terapia fotodynamiczna) z zastosowaniem wolnych i enkapsulowanych związków. Ponadto, prowadzi badania w zakresie analizy komórek mięśnia sercowego – opracowywanie układów typu Heart-on-a-chip oraz zastosowania komórek macierzystych w terapii przeciwnowotworowej oraz kardioterapii.