Granty

 • A. Tobolska, Potencjał metod elektrochemicznych w identyfikacji peptydów Aβ, WELCOME ON BOARD, IDUB PW, POB BIB
 • M. Wesoły, Wykorzystanie GCFID do wczesnego wykrywania choroby w produktach rolnych, WELCOME ON BOARD, IDUB PW, POB BIB
 • R. Ziółkowski, Wielopolowy elektrochemiczny czujnik DNA dedykowany jednoczesnemu wykrywaniu produktów reakcji powielania
  kwasów nukleinowych w trybie multiplex na przykładzie genów oporności na antybiotyki wieloopornych szczepów bakteryjnych
  LIDER POB BIB, IDUB PW
 • I. Grabowska – Jadach, Badania nad wykorzystaniem nanocząstek o właściwościach fotoaktywnych w terapii przeciwnowotworowej prowadzone z wykorzystaniem różnych modeli komórkowych, NChem4
 • M. Wesoły, Wybór metod chemometrycznych do rozpoznawania i klasyfikacji chorób cebuli na podstawie ich profili zapachowych, NChem4
 • R. Ziółkowski, Ocena wpływu rodzaju i jakości metalicznych podłoży przetwornikowych na tworzenie oraz stabilność biologicznych warstw receptorowych i na wyniki prowadzonych z ich udziałem oznaczeń, NChem4
 • S. Karoń, Konstrukcja uniwersalnego, przenośnego urządzenia mikrofluidycznego działającego w formacie pasywnego przepływu do szybkiej immunodetekcji zakażeń wirusowych i monitorowania wybranych biomarkerów odpowiedzi immunologicznej, YOUNG PW
 • P. Romańczuk, Podejście Brain-on-Chip jako model bariery krew-mózg do badania efektywności działania leków antydepresyjnych, YOUNG PW
 • A. Szymczyk, Elektrochemiczne biosensory DNA wykorzystujące multifunkcjonalne nanocząstki magnetyczno-katalityczne w detekcji biomarkerów genetycznych chorób zakaźnych i zagrożeń środowiskowych, YOUNG PW
 • N. Wezynfeld, Potencjalnie zastosowanie aktywności redoks metalokompleksów peptydów His2 do cięcia DNA, YOUNG PW
 • E. Jastrzębska, Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych, 2021/41/B/ST4/01725 (OPUS 21, NCN)
 • K. Marchlewicz, Badanie procesu ekstrakcji do fazy stałej w zminiaturyzowanym urządzeniu diagnostycznym., 2021/41/N/ST4/02269 (Preludium 20, NCN)
 • A. M. Tobolska, Projektowanie selektywnych metalokompleksów peptydowych opartych na sekwencji amyloidu β z motywem koordynacyjnym His-2 jako receptorów w biosensorach elektrochemicznych, 2021/41/N/ST4/00956 (Preludium 20, NCN)
 • A. Żuchowska, Podejście Multi-Organ-on-Chip do oceny komunikacji międzynarządowej w procesie przerzutowania (Biotechmed-3)
 • Ł. Górski (Kierownik Projektu w jednostce współrealizującej projekt (na podstawie  porozumienia między Wydziałem Chemicznym a CEZAMAT), Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji – EUKINES, (Grant TECHMASTRATEG-III/0032/2019, 2021-2023)
 • E. Jastrzębska, Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca, 2019/34/E/ST5/00381, 31-03-2020, 30-03-2024 (Sonata Bis 9)
 • P. Ciosek – Skibińska, Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych, 2018/30/E/ST4/00481, 20-04-2019, 19-04-2024 (Sonata Bis 8, NCN)
 • E. Malinowska, Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych, 01-12-2018, 30-11-2021 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, NCBR)
 • M. Chudy, Badanie oddziaływań rekombinowanych analogów insuliny z wybranymi receptorami z wykorzystaniem techniki SPR (BIOTECHMED-2)
 • A. Dybko, Systemy Body-on-a-chip do badania procesów inwazji i progresji komórek nowotworowych (BIOTECHMED-2)
 • Ł. Górski, Ciecze jonowe jako składniki membran elektrod referencyjnych w urządzeniach przeznaczonych do  analizy potu (BIOTECHMED-2)
 • M. Pietrzak, Zastosowanie nanocząstek typu stop: złoto/inny metal, w roli znaczników w biotestach i biosensorach (BIOTECHMED-2)
 • P. Sokołowska, Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym, 2019/33/N/ST4/02416, (Preludium 17, NCN)
 • R. Ziółkowski, SARS-CoV-2 diagnostics based on electrochemical genosensors (IDUB against COVID-19)
 • P. Ciosek-Skibińska, Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych (BIOTECHMED-1)
 • M. Drozd, Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc (BIOTECHMED-1)
 • I. Grabowska-Jadach, Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (BIOTECHMED-1)
 • M. Jarczewska, Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA (BIOTECHMED-1)
 • N. Wezynfeld, Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników (BIOTECHMED-1)
 • S. Skorupska, Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip, 2018/31/N/ST4/02922, 26-07-2019, 25-07-2021 (Preludium 16, NCN)
 • Z. Brzózka, Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe, 2016/21/B/ST5/01774, 06-02-2017, 31-01-2020 (Opus 11, NCN)
 • R. Ziółkowski, Przenośne mikrourządzenie do szybkiego i specyficznego wykrywania białek oraz fragmentów kwasów nukleinowych, 0041/L-7/2015, 01-01-2017, 31-12-2019 (LIDER VII, NCBR)
 • P. Ciosek-Skibińska, Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej, 2014/15/B/ST4/04807, 23-06-2015, 19-07-2019 (Opus 8, NCN)
 • K. Wojciechowski, Polimerowe Filmy Antybakteryjne, 2015/19/B/ST4/01748, 14-07-2016, 13-07-2019 (Opus 10, NCN)
 • M. Jarczewska, Badania nad warstwami receptorowymi biosensorów powinowactwa do wczesnego wykrywania biomarkerów nowotworowych, 01-08-2018, 31-05-2019 (dziekański)
 • M. Pietrzak, Nanocząstki metali szlachetnych naśladujące aktywność peroksydazy, katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej, 2017/01/X/ST5/00034, 10-08-2017, 09-08-2018 (Miniatura 1, NCN)
 • M. Drozd, Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditiokarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na przetwornikach złotych, 2014/15/N/ST5/02015, 22-09-2015, 21-09-2017 (Preludium 8, NCN)
 • M. Jarczewska, Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białkowych markerów chorób serca, 2014/15/N/ST4/02980, 03-09-2015, 02-07-2017 (Preludium 8, NCN)
 • M. Orczyk, Badanie wpływu saponin na monowarstwy Langmuira jako układy symulujące błony lipidowe, 2014/13/N/ST4/04122, 01-01-2015, 31-12-2017 (Preludium 7, NCN)
 • E. Jastrzębska, Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z materiałem biologicznym, 2013/09/D/ST5/03887, 18-03-2014, 17-03-2018 (Sonata 5, NCN)
 • I. Grabowska – Jadach, Badanie korelacji parametrów fizykochemicznych i aktywności biologicznej funkcjonalizowanych kropek kwantowych z wykorzystaniem metod optycznych, 2013/09/D/ST5/03832, 13-03-2014, 12-03-2017 (Sonata 5, NCN)
 • W. Wróblewski, Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmaceutycznych, 2013/09/B/ST4/00957, 07-03-2014, 06-03-2017 (Opus 5, NCN)
 • E. Jastrzębska, Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego, 573/L-4/2012, 01-01-2014, 31-12-2017 (LIDER IV, NCBR)
 • M. Wesoły, Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków, DI 2012 0019, 17-07-2013, 17-07-2017 (Diamentowy Grant 2 edycja, MNiSW)
 • U. Wawrzyniak, Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem, 2012/07/D/ST4/02187, 17-07-2013, 16-07-2017 (Sonata 4, NCN)
 • Ł. Górski, Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich, 2013/11/B/ST4/00766, 01-06-2014, 31-12-2016 (Opus 6, NCN)
 • Z. Brzózka, Mechanizm i efektywność dostarczania nanośników wypełnionych fotouczulaczami w warunkach modelowych i z wykorzystaniem mikrosystemów, 2012/07/B/ST5/02753, 08-07-2013, 07-07-2016 (Opus 4, NCN)
 • R. Ziółkowski, Badania nad zastosowaniem grafenu jako nowego podłoża biosensorów elektrochemicznych zawierających w warstwie receptorowej kwasy nukleinowe, IP2012 064972, 18-06-2013, 31-12-2014 (Iuventus Plus 2012, MNiSW)
 • M. Jańczyk, Wykorzystanie związków boroorganicznych jako receptorów neuroprzekaźników w elektrodach jonoselektywnych, 2012/05/N/ST4/00195, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • A. Kutyła-Olesiuk, Monitoring fermentacji alkoholowej (pod kątem produkcji wina) za pomocą (bio)hybrydowego elektronicznego języka, 2012/05/N/ST4/00207, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • K. Wojciechowski, Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów, 2011/03/B/ST4/00780, 21-08-2012, 20-08-2015 (Opus 2, NCN)
 • R. Kwapiszewski, Badanie wpływu stosunku powierzchni do objętości celki pomiarowej na intensywność fluorescencji wybranych bioanalitów, 2011/03/N/ST4/00626, 20-08-2012, 19-02-2014 (Preludium 2, NCN)
 • E. Jastrzębska, Opracowanie i wykonanie przepływowe mikroukładu analitycznego do oceny działania terapeutycznego związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, 0205/IP2/2011/71, 03-04-2012, 02-04-2014 (IUVENTUS Plus 2, MNiSW)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Opracowanie systemu analitycznego do określania cytotoksyczności leków przeciwnowotworowych na organoidy komórek ludzkich z wykorzystaniem modułów “Lab-on-a-chip”, IP2011 064371, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Mikrosystem do diagnostyk laboratoryjnej choroby Fabry’ego – integracja elementów i testy z wykorzystaniem prawidłowych linii komórkowych oraz próbek rzeczywistych, IP 2011 028471, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus 2011, MNiSW)
 • K. Wojciechowski, Biosurfaktanty i biopolimery. Substancje powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego, 15-05-2011, 31-03-2012 (Grant WUT)
 • A. Dybko, Opracowanie i wykonanie mikrosystemu typu lab-on-a-chip do badań aktywności związków o potencjalnym działaniu cytostatycznym, 1450/B/H03/2011/40, 12-04-2011, 11-04-2014 (MNiSW/ NCN)
 • M. Mroczkiewicz, Badania nad zastosowaniem elektrod jonoselektywnych czułych na jony octanowe jako detektorów w układach przepływowych do oznaczania bioanalitów, 2011/01/N/ST4/03352, 01-12-2011 , 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • R. Ziółkowski, Badania warstw receptorowych biosensorów zawierających oligonukleotydy, 2011/01/N/ST4/03330, 01-12-2011, 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • Z. Brzózka, Wykorzystanie ogniw mikrobiologicznych do produkcji energii, wodoru i w miniaturowych systemach detekcji, NR15-0049-10/2011, 01-01-2011, 01-01-2014 (NCBR)
 • P. Ciosek-Skibińska, Multisensorowe narzędzia dla kontroli procesów w bioreaktorach, LIDER/17/202/L-1/09/NCBiR/2010, 01-01-2011, 31-12-2013 (LIDER I, NCBR)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Opracowanie przestrzennego modelu komórkowego w mikrosystemie typu \”Lab-on-a-chip\” do zastosowań w farmakologii i toksykologii, IP2010 050170, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Opracowanie i wykonanie zintegrowanego mikrosystemu w konfiguracji Lab-on-a-chip – narzędzia do wczesnej diagnostyki laboratoryjnej lizosomalnych chorób spichrzeniowych na przykładzie choroby Fabry’ego, IP2010 021970, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus 2010, MNiSW)
 • K. Wojciechowski, Badanie mechanizmu powstawania różnicy potencjałów na granicy faz roztwór – membrana jonoselektywna w obecności soli tetraalkiloamoniowych, N N204 124838, 10-03-2010, 31-08-2012 (PhD Grant, NCN)
 • E. Malinowska, Projektowanie i charakteryzacja warstw receptorowych sensorów i biosensorów, N N204 125237, 30-09-2009, 30-06-2012 (NCN/KBN)
 • A. Dybko, Opracowanie i wykonanie mikrosystemu w konfiguracji lab-on-a-chip do oznaczania kreatyniny, NR02-0016-04/2008, 01-09-2008, 31-08-2011 (NCBR)
 • Z. Brzózka, Mikro i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej (MNS –DIAG), POIG.01.03.01-00014/08, 03-02-2009, 31-03-2012 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG))
 • Z. Brzózka, Badania nad miniaturyzacją systemów analitycznych stosowanych w proteomice, 22-08-2008, 14-01-2010 (promotorski)
 • Z. Brzózka, Badania nad wieloparametrowym monitorowaniem wybranych bioanalitów w przepływowej diagnostyce medycznej, 0348/H03/2007/32, 01-01-2007, 31-12-2007 (promotorski)
 • M. Chudy, Mapowanie wybranych peptydów w miniaturowym układzie “Lab-on-a-Chip”, N518 018 31 /1006, 20-09-2006, 30-06-2008
 • Z. Brzózka, Nowa generacja molekularnych warstw przewodzących do zastosowań w analitycznej diagnostyce medycznej oraz bioelektronice, PBZ KBN-098/T09/2003, 22-11-2004, 21-11-2007